icon

+

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysoká ?kola uměleckoprůmyslová v Praze

 

Jan Dobe?

 

textová zpráva k diplomové práci

 

téma:

nová filharmonie v Brně

 

2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstupní po?adavky

 

Filharmonie ? polyfunkční objekt ? kulturní centrum.

Tradičně chápaná jako kulturní Instituce,

ne politická, ne komerční.

 

Je to instituce výrazně městská,

spojená s kulturním ?ivotem ve městě.

Výjimečná, spojená s určitým městem - filharmonie Pra?ská, Brněnská, Královéhradecká?

Vyjadřuje i určitý statut města, není v ka?dém vět?ím městě. Představuje tradici a konzervativní kulturní hodnoty. Historii.

Je spojená s určitým druhem kultivovanosti

a vá?nosti, s určitým druhem hudby,

společenským oděvem a slavnostní náladou.

 

Osobní po?adavek ? nová budova filharmonie by měla být víc ne? jen koncertním sálem.

Bude to stavba v centru města, která by neměla jen stát a zabírat místo.

Instituce, kde se orchestr připravuje na vystoupení, a která je mimo provozní dobu zavřená, neproniknutelná, a jen se obchází. Doba, po kterou filharmonie (jako hudební těleso) skutečně pou?ívá ?svou? budovu ke koncertování

a zkou?ení, představuje asi 170 dní ročně.

Město bude mít zájem po zbytek času stavbu vyu?ít.

V koncertním sále se nebude zřejmě poslouchat jen hudba. Prostor tu dostane i mluvené slovo, mo?ná film. Sál bude hostit vedle hudebních festivalů také kongresy,a vysoko?kolské předná?ky.

Filharmonie (jako stavba) by neměla zůstat mrtvou hmotou, otevřenou jen několik hodin denně, několikrát do roka. Koncertní sál by tu měl být doplněn o ?ivoucí a pulsujícím parter provázaný s okolím.  Otevřený  po celý den i část noci, který funguje podobně jako obchodní pasá? s multikinem, kde lidé stráví celé odpoledne, kam mohou pohodlně přijet autem a zaparkovat.

 

Vstupní podmínky

 

Místo určené pro novou budovu filharmonie

je charakteristické soustředěním tradičních kulturních a společenských institucí celoměstského významu

?současné sídlo filharmonie Besední dům,

?dvě budovy Moravské galerie,

?Janáčkova akademie muzických umění,

?lékařská fakulta,

?brněnský magistrát,

?a hotely, Slavie , International a Avion.

 

                Realizace nové kulturní instituce má zvý?it význam tohoto místa

a atraktivitu historického jádra města. Nabízí se příle?itost doplnit kulturní okrsek ve městě, o kvalitní koncertní sál, a naopak, vyu?ít v místě ji? existující slu?by pro potřeby nové budovy filharmonie. Propojit ji s Besedním domem, kde bude malý koncertní sál a část provozního zázemí. Napojit ji na okolní hotely a vyu?ít k hudebním festivalům nebo jako kongresové centrum.

( Vysoké ?koly v okolí a dal?í instituce budou toto zařízení také vyu?ívat.)

 

Nový objekt vstupující do tohoto území, se stane spojovacím tmelem v?ech vý?e zmíněných institucí. Bude organizovat nové a nečekané interakce mezi :

koncertním sálem, hotely, galerií, muzeem, vysokými ?kolami ?

Měl by vyplnit prázdno v území mezi nimi, a navzájem je provázat do spolupracujícího celku .

 

Konfigurace stavby:

 

Hlavní náplní stavby bude tedy velký koncertní sál pro 1600 diváků, provozní zázemí sálu propojené ?suchou nohou? se zázemím v Besedním domě, vstupní prostory diváků doplněné o plochy s komerčním a kulturním vyu?itím,

a podzemní gará?e o dostatečné kapacitě, které zajistí jednak parkování diváků, po dobu koncertu, jednak zákazníků, přijí?dějících do filharmonie i mimo koncerty.

¨V současné době stává na parkovi?ti a v přilehlých ulicích asi 200 aut (MF Dnes 14.11.2002), 4 parkovací místa z toho jsou rezervovaná pro potřeby filharmonie.

Pod novou budovou by mělo vzniknout minimálně 400 parkovacích míst. Propustnost kři?ovatky ulic Husova a Besední je přitom zhruba 500 aut, a existují obavy z dopravního kolapsu, bude-li kři?ovatkou projí?dět více aut.

Počet nově vytvořených parkovacích stání by proto neměl přesáhnout 500, uva?uje-li se s příjezdem přes zmíněnou kři?ovatku. Při plo?e 20 a? 30 m2 na auto včetně přístupových cest je potřeba vytvořit pod stavbou plochu o rozloze asi 10000 a? 15000 m2. Největ?í mo?ná plocha pozemku vyu?itelná pro gará?e je zhruba 5000 m2,

tzn, ?e je třeba vytvořit zhruba 2 a? 3 podla?í . podzemního parkingu. Obvyklý poměr počtu parkovacích stání k počtu sedadel v sále bývá u evropských sálů 1:4, tzn. na 1600 sedadel je třeba 400 stání.

Kapacita gará?í v současnosti zřejmě vyhovuje, proto?e vět?ina diváků, přijede na koncerty městskou dopravou. Do budoucna se dá ale uva?ovat, ?e autem bude jezdit na koncerty více lidí. Více lidí zřejmě. přijede autem i v případě jiného vyu?ití koncertního sálu, například kongres.

Podle ÚHA Brno, by část parkovacích míst měla slou?it i hotelu International,

a část, podle navrhovaného programu, by obslou?ila i pronajímatelné obchodní plochy.

Je proto třeba zajistit dostatek parkovacích míst i mimo novou budovu filharmonii v dochozí vzdálenosti.

 

 

 

 

Urbanistické ře?ení

 

Charakter místa:

 

Z hlediska urbanistické struktury je místo utvářené třemi rozdílnými způsoby zástavby vázanými na historické podmínky vzniku.

1/ Historické bloky protkaná sítí ulic, které ?ivelně vznikaly v prostoru za bývalými hradbami města.

2/ Regulovaná zástavba solitérních budov komponovaná okolo dominantní osy, okru?ní třídy.

Mezi nimi zůstává jako ostrá hranice rozdíl vý?kových úrovní sledující průběh zbořených hradeb.

3/ Na ní stojí hotel International: k okru?ní třídě se obrací hlavním vstupem podobně jako klasicistní stavby okolo. Vybočuje ale z řady, odsouvá se do pozadí, aby získal prostor před vstupem. Stojí ale a? v pruhu blokové zástavby, který naru?uje a přetíná. To byl bezprecedentní počin v utváření charakteru místa. Hotel zasáhl do obou ji? existujících typů zástavby. V kompozici dominantní osy zůstala díra a vyvý?ená hrana v úrovni bývalé hradby se vysunula směrem do města. Stavba přetíná dříve existující ulici vedoucí okolo hradeb.

V blokové struktuře tak vznikla kapsa, ve které by měla stát nová budova filharmonie.

 

Problémy místa:

 

Příli? malý prostor staveni?tě. Před budovou filharmonie nebude dostatečný odstup. Bude jí chybět monumentální nástup, podobný tomu, který je před hotelem International

Rozdílné vý?kové úrovně. Stavby směrem do ulice Husovy a hotel International stojí na navá?ce po str?ených hradbách ? jsou o 5m vyvý?ené nad úroveň ulice Veselé a okolního města. Pro filharmonii bude důle?ité napojení na obě úrovně, na město i na ?třídu na hradbách? (Husovu). Měla by také vyu?ít blízkosti této významné ulice

a otevřít k ní jeden ze vstupů do vestibulu. Druhý se bude otáčet směrem k městu, do ulice Veselé. Vnitřní prostory pro diváky budou fungovat uprostřed mezi oběma úrovněmi.

Čtyři různé ?stěny? obklopující pozemek.

1) Hotel otočený bokem, stěnou s únikovým schodi?těm.

 

2) Dvě klasicistní budovy, Besední dům a Pra?ákův palác a ?zahrada? mezi nimi.

 

3) Neukončený blok domů s vnitřním dvorem. Neorganizovaně zastavěný skladi?ti,

 

4) V ulici Veselé řada obytných domů s obchodním parterem.

 

Ze dvou přilehlých stran je prostor uzavřen 5m vysokými zdmi, které ukrývají servisní zázemí okolních budov - gará?e a trafostanice hotelu International, servisní vstup do Moravské galerie a předprodej vstupenek do Besedního domu.

 

Reakce:

 

Prostor v okolí budoucí stavby chceme vyčistit a zpřehlednit, usnadnit orientaci v něm, upravit existují cesty a vytvořit nové tak, aby přivedly lidi na místa potenciálního dění. Zatím se tudy jen prochází. Není tu lákadlo, které by přimělo chodce k zastavení cestou do města.

 

Hlavní kroky jsou tedy tyto:

Zvýraznit a posílit směr hlavního pě?ího i dopravního toku podél ulice Veselé, ze které se tak stane nová městská promenáda.

Vyčistit prostor okolo zadního vchodu do hotelu International, otevřít hotelovou kavárnu více směrem do ulice a znovu obnovit průchod do uzavřené pasá?e s kinem.

Vyu?ít potenciál nedostavěného bloku, neuzavírat jej hmotou nové budovy, ale nechat prostor dýchat. Zru?it drobné přístavky ve vnitřním dvoře, sjednotit jeho plochu a propojit ji pasá?í s okolními ulicemi a s budovou filharmonie. Navrhujeme sem umístění ?zahradní? restaurace a kavárny spojené s filharmonií.

Zpřehlednit a zjednodu?it přechod mezi různými vý?kovými úrovněmi ulic Veselé a Husovy, umo?nit cestu na kole nebo s kočárkem. Stávající schody nahradit rampou.

 

 

Ře?ení vlastní stavby

 

Hlavní my?lenka: totální veřejná stavba.

 

Ústředním motivem je pochozí střecha ? veřejně přístupná po rampě obíhající zvenčí kolem budovy. Stavba se tak stane vertikální pě?í zónou se stře?ní terasou v cíli. Tedy místem kontaktu a sociální interakce, kde se mohou lidé scházet, posedět, dívat se na město, poslouchat hudbu pod ?irým nebem, pít kávu a trávit nedělní odpoledne. Střecha je volně přístupná i mimo otevírací dobu filharmonie.

 

Vlastní stavba má být místem, kam přijdou lidé nejen večer poslouchat hudbu, ale kde stráví nedělní odpoledne. Filharmonie tu bude fungovat jako multifunkční objekt napojený na okolní město. Náplň stavby oslovuje různé cílové skupiny z blízkého okolí.

Studenti z okolních ?kol tu mohou trávit čas mezi předná?kami například v hudební knihovně. Spojení s hudebním svatostánkem, jím? je filharmonie, by bylo působivé.

Hudební zku?ebny by bylo dobré nabídnout i studentům z Janáčkovy akademie, kde je jich nedostatek. Nahrávací a vysílací studia pak budou slou?it k uchování a komerčnímu vyu?ití ?ivě hrané hudby.

Velká kavárna nebo restaurace spojená se jménem filharmonie mů?e přilákat na oběd úředníky z Ústavního soudu, Magistrátu nebo z okolních bank.

 

 

 

 

 

 

Samotná budova filharmonie je rozdělena na několik částí:

-základní desku ,

-vlastní koncertní sál a vstupní halu stojící na ní,

-dům přiléhající k bloku v ulici Veselé,

kde jsou byty a kanceláře filharmonie.

Základní deska je dvoupodla?ní a vyplňuje celou plochu určenou ke stavbě, zarovnává tak kapsu vzniklou mezi hotelem a nedostavěným blokem. Její střecha je veřejně přístupná a slou?í jako venkovní promenáda okolo koncertního sálu. Zůstává vyvý?ená nad okolní ulice a pocitově od nich oddělená ? umo?ní tak přehlédnout stísněný okolní prostor z nadhledu. Vymezuje a ohraničuje filharmonii vůči okolnímu městu. Je propojená s terasou hotelu a ?zahradou? před Besedním domem, usnadní tedy volné přecházení mezi těmito budovami v jedné vý?kové úrovni. V desce jsou ve dvou podla?ích vstupní prostory pro diváky, provozní zázemí koncertního sálu, ?atny účinkujících a hudební zku?ebny.

V ulici Veselé ustupuje deska 3,5 metru za uliční čáru. V tomto pásu krytém shora přečnívající střechou lemuje ulici krytá promenáda, prostor mezi ulicí a budovou, kde mohou diváci čekat, ne? vstoupí dovnitř. Pod střechu se dá zajet autem nebo autobusem a pohodlně vystoupit. Vý?kový rozdíl mezi vozovkou

a chodníkem ru?íme, lidé tak budou moci volně přicházet z ulice a nezakopávat přitom o obrubník, auta bez problémů přijí?dět ke vstupu. Odděleny zůstávají pouze opticky a pocitově, různými dla?bami.

Pod převisem střechy se vstupuje jednak do hlavního vestibulu s pokladnami, jednak do pasá?e průchozí do ulice Besední a do vnitřního dvora. Sem orientujeme ?ivý a pulzující parter budovy s obchody a kavárnou, reagující na okolní ulici.

Přesah střechy a zábradlí slou?í zároveň jako nosič světelných reklam

a informací o programu filharmonie.

 

Na střechu desky stoupá rampa, slavnostní promenáda pro příchod k sálu.

Přivádí diváky do úrovně Husovy ulice, kde je druhý, vzne?ený vstup. Výstupem po rampě se diváci oddělí od ulice, a získají několik minut před vstupem do vestibulu, aby se připravili na zá?itek z koncertu,

a vychutnali slavnostní atmosféru.

 

Nad desku vyrůstají hmoty vstupní haly a koncertního sálu.

Syrové a oči?těné od provozního zázemí, které zůstává v desce. Jednoduché kvádry se skleněným izolačním plá?těm, který nechává viditelná přístupová schodi?tě a promenády okolo sálu, kvůli vizuálnímu kontaktu mezi diváky uvnitř, a těmi, kteří se je?tě procházejí na stře?ní terase okolo. Čiré sklo pro plá?? vstupní haly, plá?? koncertního sálu je ze skla s nati?těným rastrem.

Nosná konstrukce stavby je zalo?ena na čtvercové síti po 7,2m, vycházející z rozteče mezi sloupy v podzemím parkovi?ti. Sloupy, podlahy a nosné stěny jsou ze ?elezobetonu. 350 mm ?elezobetonová stěna okolo sálu nese balkony a střechu. Její hmota slou?í jako akustická izolace od okolního prostředí. Směrem dovnitř do sálu je pokryta akustickým obkladem, který zaji??uje odrá?ení, nebo naopak pohlcování zvukových vln.  Střecha sálu je ocelová skeletová konstrukce, svrchu zakrytá ?elezobetonovou deskou,

a zespodu opatřená akustickým podhledem. Na jejích přečnívajících koncích jsou zavě?ena schodi?tě

a promenády okolo sálu, a vněj?í skleněný plá??.

 

x

 

 

< 1 2 3
home  I  about  I  resume  I  french*  I  contact  I